Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 08-12-2023

Thống kê đầu đuôi loto


Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 08-12-2023

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
08/12/20237 lần1 lần2 lần1 lần0 lần0 lần2 lần3 lần6 lần5 lần
07/12/20230 lần4 lần4 lần1 lần6 lần2 lần4 lần3 lần0 lần3 lần
06/12/20233 lần6 lần3 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần4 lần1 lần
05/12/20233 lần0 lần1 lần4 lần3 lần4 lần4 lần5 lần2 lần1 lần
04/12/20232 lần4 lần5 lần5 lần4 lần4 lần0 lần1 lần0 lần2 lần
03/12/20231 lần5 lần4 lần6 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
02/12/20233 lần3 lần5 lần5 lần0 lần3 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
01/12/20233 lần4 lần3 lần2 lần5 lần0 lần2 lần3 lần4 lần1 lần
30/11/20234 lần4 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần3 lần
29/11/20232 lần3 lần0 lần3 lần4 lần3 lần2 lần3 lần6 lần1 lần
28/11/20238 lần5 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần
27/11/20234 lần3 lần1 lần3 lần2 lần5 lần0 lần5 lần2 lần2 lần
26/11/20233 lần2 lần2 lần0 lần3 lần5 lần3 lần1 lần5 lần3 lần
25/11/20234 lần6 lần2 lần2 lần1 lần2 lần5 lần2 lần0 lần3 lần
24/11/20233 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần3 lần3 lần2 lần
23/11/20231 lần5 lần3 lần1 lần1 lần4 lần6 lần4 lần0 lần2 lần
22/11/20234 lần3 lần3 lần1 lần1 lần4 lần3 lần4 lần1 lần3 lần
21/11/20232 lần4 lần5 lần1 lần5 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
20/11/20232 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần6 lần4 lần
19/11/20230 lần1 lần5 lần6 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần7 lần
Tổng59 lần66 lần57 lần54 lần46 lần47 lần57 lần51 lần55 lần48 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
08/12/20230 lần2 lần1 lần4 lần2 lần5 lần7 lần4 lần0 lần2 lần
07/12/20232 lần4 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần5 lần4 lần3 lần
06/12/20233 lần4 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần5 lần5 lần3 lần
05/12/20232 lần8 lần1 lần1 lần2 lần2 lần5 lần2 lần2 lần2 lần
04/12/20231 lần3 lần3 lần2 lần3 lần4 lần4 lần2 lần3 lần2 lần
03/12/20235 lần3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần5 lần2 lần2 lần
02/12/20231 lần1 lần4 lần2 lần3 lần7 lần2 lần5 lần1 lần1 lần
01/12/20234 lần3 lần5 lần1 lần5 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần
30/11/20230 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần5 lần4 lần2 lần4 lần
29/11/20235 lần1 lần2 lần5 lần0 lần4 lần0 lần2 lần5 lần3 lần
28/11/20233 lần3 lần4 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần5 lần
27/11/20234 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần7 lần2 lần4 lần
26/11/20232 lần0 lần6 lần6 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần
25/11/20233 lần3 lần1 lần4 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
24/11/20236 lần4 lần4 lần4 lần3 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
23/11/20231 lần4 lần3 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần
22/11/20234 lần2 lần6 lần2 lần2 lần1 lần4 lần0 lần6 lần0 lần
21/11/20231 lần1 lần2 lần5 lần0 lần6 lần4 lần2 lần1 lần5 lần
20/11/20233 lần5 lần5 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần
19/11/20232 lần1 lần3 lần6 lần5 lần0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
Tổng52 lần56 lần57 lần64 lần45 lần43 lần58 lần59 lần54 lần52 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
08/12/20231 lần0 lần4 lần2 lần3 lần3 lần7 lần1 lần3 lần3 lần
07/12/20235 lần2 lần1 lần1 lần3 lần5 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
06/12/20233 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần5 lần6 lần4 lần
05/12/20232 lần1 lần6 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
04/12/20235 lần2 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần
03/12/20237 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần5 lần2 lần2 lần
02/12/20233 lần2 lần0 lần4 lần4 lần2 lần1 lần4 lần3 lần4 lần
01/12/20234 lần5 lần2 lần3 lần0 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
30/11/20234 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần5 lần4 lần2 lần
29/11/20231 lần6 lần1 lần0 lần1 lần5 lần4 lần2 lần4 lần3 lần
28/11/20232 lần5 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần5 lần
27/11/20236 lần3 lần1 lần2 lần5 lần1 lần1 lần1 lần1 lần6 lần
26/11/20233 lần0 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần5 lần1 lần
25/11/20233 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần7 lần2 lần4 lần2 lần
24/11/20232 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần7 lần
23/11/20232 lần5 lần2 lần4 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
22/11/20234 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần6 lần4 lần2 lần
21/11/20232 lần4 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần
20/11/20234 lần2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần3 lần3 lần2 lần4 lần
19/11/20233 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần5 lần3 lần2 lần3 lần
Tổng66 lần51 lần44 lần43 lần49 lần49 lần54 lần59 lần61 lần64 lần